Technický list

Pevnosť v tlaku

- 20 MPa /3,000 PSI/

Odolnosť voči nárazu

> 6 kJ/m2

Pevnosť v ťahu

> 5,5 Mpa

Povrchová tvrdosť

11 mm

Pevnosť v ťahu pri ohybe a priehyb

min. 518 N, max. 3,2 mm

Hustota

∼ 1000 Kg/m3 {+/- < 2 % }

Absorpcia vlhkosti

∼ 26 % maximálna saturácia

Obsah vlhkosti

∼ 6 %

Difúzia vodnej pary

∼ 28/35

Difúzia vlhkosti

8,8 (µ)

Vlhkostné zmeny

0,606 mm/m

Merné teplo

∼ 930 J/kgK

Tepelná vodivosť

∼ 0,14 W/mK

Flexibility
UNI E I2372

∼ 20,1 N/mm2 maximum
12 mm x 1220 mm x 2440 mm 10 N/mm2

Zásaditosť povrchu

∼ 10 pH

Tepelná rozťažnosť {chlad,teplo}

0,01 mm/mC {od tepl. +20 °C to -20 °C}

Rozťažnosť vo vode

menej ako < 0,02 %

Zmrazovanie / rozmrazovanie - UNI EN 520

100 cyklov bez viditeľných účinkov

Mrazuvzdornosť

žiadna kvapka vody na povrchu

Horľavosť – požiarne hodnotenie

nehorľavosť presahuje 1 hod. požiarnej odolnosti

Rozmerové tolerancie

hrúbka 0,2 mm / šírka 2 mm / dĺžka 3 mm

Pravouhlosť

1,6 mm/m

Toxicity znečisťujúcich látok ťažkých kovov – UNI EN 12457-2

nižšia merateľná úroveň akú dokážu odmerať prístroje

Azbestová a formaldehydová analýza

nebola zistená prítomnosť.

Emisie chlóru

(H)Cl < 0,12 ppm(w)

Emisie oxidu síry

SOx < 0,6 ppm(w)

Index hmotnostnej aktivity rádionuklidov 226Ra

I = 0,17= 226Ra =23 Bq/kg

Zvukový útlm {9 mm}

ASTM E90 = STC 48,50,55,60

Farba

bridlicovo sivá a kriedovo biela

Povrchová textúra

lícna strana hladká, druhá strana – drsnejšia textúra

Základné zložky

MgO+prírodné kremičitany+sklovláknitá sieťka

Modul pružnosti

∼ 6045 N/mm2

Test ťahu kotvenia 1 ks 12 mm hrúbky

kotvenie 150 kg

Test ťahu kotvenia 2 ks 12 mm hrúbky

kotvenie 250 kg

Klasifikácia ohňovzdornosti

trieda A1 (je najvyšší možný stupeň pre stavebné materiály)

Index šírenia plameňa

0 mm/m

Nehorľavosť UNI EN ISO 1182

Európska trieda A1

Tepelná odolnosť UNI EN ISO 1716

Európska trieda A1

Dym a plameň UNI EN ISO 13501-1

Európska trieda A1

© 2019 Steelsoft, s.r.o.

mapa webu